OBJECTIUS

L’escola té com a objectius principals oferir als infants afecte, respecte, confiança, donar-los suport i potenciar el desenvolupament integral de les capacitats de cada infant. Per nosaltres els infants són els principals protagonistes del seu desenvolupament, i en aquest procés els adults i les adultes els acompanyarem. És també el nostre objectiu afavorir que l’infant creï el seu propi itinerari per descobrir i relacionar-se amb el món que l’envolta.

En el foment de l’autonomia personal considerem fonamental l’acompanyament en la interiorització d’hàbits i el respecte pels estàndards de convivència amb les companyes i companys.

En el nostre parer, tots els moments de l’activitat quotidiana són importants i per això ens proposem donar-los valor educatiu. Així mateix, compartir la nostra tasca educativa amb les famílies també forma part de les nostres prioritats.

En definitiva a l’escola volem:

aprendre a conèixer
aprendre a fer
aprendre a ser i
aprendre a viure plegats.

METODOLOGIA

L’equip educatiu del nostre centre creu que la metodologia constructivista de l’ensenyament–aprenentatge, és la més apropiada pel desenvolupament dels infants.

Aconseguim els objectius generals de l’etapa de manera vivencial, essent l’infant el principal protagonista del seu propi procés. L’aprenentatge dels hàbits, rutines, de valors i actituds, també forma part del treball diari ja que són importants per promoure l’evolució madurativa dels infants.

Pretenem  que els infants aprenguin a aprendre, és a dir, que ells mateixos siguin capaços de realitzar  aprenentatges d’una manera autònoma. Per tant, generem un entorn educatiu que els estimuli, els facilitem el material i els recursos per tal que desenvolupin  el seu potencial. Proposem situacions de complexitat gradual  tenint en compte les seves necessitats i el moment evolutiu en què es troben.

Els tallers són el mitjà per treballar la descoberta, l’expressió corporal,  l’experimentació i la manipulació d’estris i materials. Es realitzen dins de la programació d’aula i sovint tenen a veure amb el tema o projecte que ambienta l’escola. Les activitats es poden desenvolupar  a l’aula, al pati o a la sala d’usos diversos.

A l’aula de nadons i caminants es prioritza el benestar emocional i de les necessitats bàsiques abans de fer qualsevol proposta i un cop assolida la familiarització s’ofereix material no estructurat, que proporcioni diferents estímuls sensorials i possibilitats d’exploració.

CENTRE AUTORITZAT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ AMB EL CODI: 08049452 (DOGC DEL 19-03-1993)