OBJECTIUS

L’escola té com a objectius principals oferir als infants afecte, respecte, confiança, donar-los suport i potenciar el desenvolupament integral de les capacitats de cada infant. Cerquem l’evolució natural de l’infant, respectant el seu propi ritme.

Per nosaltres els infants són els principals protagonistes del seu desenvolupament, i en aquest procés els acompanyarem, afavorint que l’infant creï el seu propi itinerari per descobrir i relacionar-se amb el món que l’envolta. En el foment de autonomia considerem fonamental l’acompanyament en la interiorització  d’hàbits personals i de convivència. Tots els moments de l’activitat quotidiana són importants i per això ens proposem donar-los valor educatiu. Així mateix, compartir la nostra tasca educativa amb les famílies també forma part de les nostres prioritats.

Entenem l’educació com a procés global. Les educadores se situen com a guies observadores que adapten l’entorn on, l’infant ha de ser capaç d’observar i investigar. El mètode educatiu utilitzat a la nostra escola per aconseguir el objectius generals es basa en:

  • El respecte dels ritmes individuals de desenvolupament i aprenentatge. Actuant amb flexibilitat, contemplant els interessos, necessitats i el procés evolutiu, valorant quines són les possibilitats i limitacions de cadascuna de les criatures.
  • Creiem en uns infants capaços d’aprendre i construir coneixements a través del joc, l’observació i l’experimentació. Per això, potenciem la seva curiositat, participació i iniciativa creant situacions i oportunitats de joc en les quals són els principals protagonistes del seus propis aprenentatges.
  • Creiem en la necessitat de generar recursos pedagògics coeducatius, des d’una mirada respectuosa i que té en compte la igualtat de gènere i el respecte a la diversitat cultural. Entenem la coeducació com una acció ètica i trans­formadora, que permeti el desenvolupament de les criatures en el respecte a les diversitats i en el marc d’una cultura de pau i la no-violència.
  • Generem un ambient càlid, tranquil i afectuós, amb condicions favorables perquè els infants puguin sentir plena seguretat i confiança.
  • Propiciem la interacció: les criatures es desenvolupen i aprenen en funció de les relacions amb els altres. A través de l’intercanvi, el joc, l’acció i l’experimentació, descobriran i aniran construint els seus coneixements.
  • Contemplem i tenim cura de l’organització dels espais i del temps, per afavorir les intencions educatives.
  • Triem amb cura els materials utilitzats a l’aula. Els materials es distribueixen en funció de l’edat, del grup d’infants i de la necessitat segons l’activitat. En les nostres propostes educatives oferim materials naturals, reciclats i elaborats per les educadores que brinden als infants més oportunitats d’aprenentatge.

ELS NOSTRES

PROJECTES

TRANSVERSALS

A banda de l’activitat quotidiana de l’escola centrada en les cures i el joc tenim 3 projectes transversals que ocupen infants i educadores al llarg del curs.

1. EL PROJECTE DE MÚSICA "SONS DE LA INFÀNCIA"

Durant el curs 2018-19 vam iniciar el projecte de  música per a nadons “Sons de la Infància” elaborat pel Taller de Música EMAC, i  acompanyades dels musics Martin Edery i Eugenia Tort. Aquest projecte està basat en el desenvolupament de l’infant per mitjà de l’experimentació i del propi descobriment mitjançant l’audició, el ritme, la veu i el moviment corporal. Entenem que la música és una eina indispensable en el camí cap al creixement evolutiu, emocional i conductual de l’infant, i fem que la música sigui una eina vertebral de l’activitat de l’escola.

2. EL TREBALL DE LES EMOCIONS

Treballem pel benestar emocional dels infants, integrant en el dia a dia, dinàmiques encaminades a oferir-los eines que els permetin desenvolupar-se d’una forma integral sent feliços. Tenim cura i prioritzem especialment les emocions, ja que aquestes juguen un paper molt important en el desenvolupament de la resta de les capacitats intel·lectuals, motrius, socials, etc. Per aquest motiu, potenciem el desenvolupament del món emocional des d’una actitud assertiva, des del respecte i partint de la flexibilitat i l’atenció a les necessitats individuals.

Els hàbits i rutines diàries ofereixen un context de gran valor per als infants, que els permet autoregular-se i d’aquesta manera entendre que hi ha un moment per a cada cosa. Aquest fet incrementa la seva autonomia, adquirint  seguretat i confiança en si mateixos, també afavoreix una construcció positiva de la pròpia imatge i l’adquisició de la seva autoestima. Planifiquem propostes educatives que provoquen situacions amb alt contingut emocional, com el projecte de massatges i jocs de falda que es realitza a les aules de lactants.

3. L'ESTIMULACIÓ SENSORIAL

Propiciem situacions i generem materials perquè els infants desenvolupin la capacitat d’interactuar i descobrir amb la llum, el color, els sons, les olors i les sensacions tàctils. D’aquesta manera convertim l’activitat científica en un centre d’experimentació i expressió artística. Els infants interactuen amb tot el cos i els diferents materials que oferim per fer l’activitat. Els objectius principals de l’estimulació sensorial són afavorir la percepció i  la integració dels estímuls i oferir als infants  l’oportunitat de manipular, explorar i interactuar amb els elements seleccionats.

CENTRE AUTORITZAT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ AMB EL CODI: 08049452 (DOGC DEL 19-03-1993)
Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress
Error: No se han encontrado entradas.